Adres

Mezenlaan 24
9404 BS Assen

Openingstijden

Ma-Vr: 09.00-17.00

Bel ons

+00 31 6 36528368

Algemene Voorwaarden per 01-01-2018

KvKnr: 70389047

BTWnr: NL001797880B14

1. Definities
 • SwebS: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie SwebS een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 • Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.
2. Toepasbaarheid
 • Door ondertekening van een overeenkomst met SwebS verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 • Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met SwebS.
3. Offertes
 • Alle offertes en prijsopgaven door SwebS zijn geheel vrijblijvend.
 • SwebS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
4. Aanvang van de overeenkomst
 • Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  – de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door SwebS;
  – de aanbetaling van 40% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
 • Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.
5. Uitvoering van de overeenkomst
 • SwebS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SwebS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan SwebS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
 • SwebS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SwebS is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6. Levering en levertijd
 • Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
 • Tussentijdse resultaten worden door SwebS op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
 • Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van SwebS, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
 • SwebS is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van SwebS van de betreffende functionaliteit of plugin.
 • Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.
7. Copyright
 • Al het door SwebS vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SwebS niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
 • Het eigendom van door SwebS verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van SwebS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan SwebS hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is SwebS gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 • SwebS behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
8. Aansprakelijkheid
 • Voor zover SwebS bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan SwebS op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met SwebS of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met SwebS.
 • SwebS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is SwebS slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van SwebS voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
9. Reclame
 • De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan SwebS. Indien de reclame gegrond is zal SwebS deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan SwebS binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 • Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
10. Prijzen
 • Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 • Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor SwebS naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.
11. Betaling
 • Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en SwebS en is de opdrachtgever verplicht om het werk van SwebS volgens afspraak te honoreren.
 • De opdrachtgever dient 40% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.
 • De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien SwebS de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en SwebS kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door SwebS niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
 • Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal SwebS een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door SwebS overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.
 • Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door SwebS een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
12. Wijziging van de algemene voorwaarden
 • SwebS bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 • Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
13. Overig
 • SwebS zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan SwebS.
 • Wanneer SwebS bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. SwebS is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
 • Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. SwebS zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 • SwebS is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt SwebS zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.
 • Geschillenregeling en toepasselijk recht
 • Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14. Privacy

Wet bescherming persoonsgegevens

 • Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
  • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
  • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • Uw recht respecteren, om op aanvraag, inzage te geven in uw persoonsgegevens en deze desgewenst te corrigeren of te verwijderen.

  Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

  Op deze pagina vindt u de meest recente privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Berekenen van een prijsopgave
 • Gebruik van ons contactformulier
 • Administratieve verwerking na het uitvoeren van werkzaamheden

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Geslacht, geboortedatum, NAW, e-mailadres, telefoonnummer (bij het contactformulier)

Bewaartermijn

De gegevens die u aan ons verstrekt worden door ons voor onbepaalde tijd bewaard.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken.